Professor Oleg Kolesnikov
VP of threat research
Securonix

EXPERT BIO:

VP of threat research